319.9
هزار کاربر
20
ثانیه برای پیوستن
23.4
میلیون بیپ